افسنطین Common wormwood

افسنطین به معنی خارجی آن Common wormwood میباشد که بصورت افسنتین هم نوشته میشود.

افسنطین Common wormwood


گیاه افسنطین دارای طبیعت گرم و خشک است و نابود کننده سلولهای سرطانی میباشد و برای دفع انگل و رفع قارچ بوده و تقویت کننده کبد و معده و طحال است.
افسنطین Common wormwood


برای رفع قطع عادت مایانه و بیماریهای مفصلی مفید است.
افستین به ارتفاع حدودا یک متر، دارای ریشه و ساقه چوبی و برگ های متناوب است.
افسنطین Common wormwood

نام محصول: افسنطین Common wormwood

شناسه محصول: 8

قیمت: 10,000 تومان

محصول دسته گیاهان دارویی و زیر دسته گیاه طبی

قیمت : 10,000 تومان

محصولات مرتبط